กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยมโรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดาแห่งใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.35 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดาแห่งใหม่ ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริเรื่องข้าวและการสีข้าวที่เป็นพื้นฐานการเกษตรของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตข้าวสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีเลิศ มีกำลังการผลิต 16 ตันต่อวัน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานหลักการผลิตสากล สามารถขยายกำลังการผลิตฯ ให้เพียงพอสำหรับกิจการของสำนักพระราชวัง และพระราชทานแก่พสกนิกรเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นคำจารึก พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและกระบวนการผลิต

กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำหรับโรงสีข้าวตัวอย่าง ออกแบบเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องบรรยาย ชั้นล่างเป็นห้องนิทรรศการ ห้องตรวจสอบคุณภาพข้าว ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องเก็บรำ ห้องเก็บแกลบ และส่วนของห้องกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยการทำความสะอาด การกะเทาะข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องที่มีประสิทธิภาพ การแปรรูปข้าวกล้องเป็นข้าวสาร การคัดแยกสิ่งเจือปน การบรรจุข้าวสารลงถุงแบบอัตโนมัติ และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ตั้งแต่รับซื้อวัตถุดิบจนถึงการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารทั้งกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมสมเด็จพระเทพฯจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงโคนม สวนจิตรลดาแห่งใหม่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อเป็นสถานที่สาธิตการเลี้ยงโคนมแบบอย่างตามหลักวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับใช้กับฟาร์มของตนเอง โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทยมาตรฐานฟาร์ม โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคนม 10 ตัวด้วย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการกินดี อยู่ดี สุขภาพดี ข้อมูลดี รีดนมถูกวิธี ได้นมดีมีคุณภาพ ซึ่งจัดแสดงการบริหารจัดการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำนมคุณภาพดี และทอดพระเนตรโรงโคนม

กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำหรับโรงเรือนเลี้ยงโคนม ออกแบบโดยรวมพื้นที่การเลี้ยงโคนมประเภทต่างๆ และมีส่วนการรีดนมไว้ในโรงเรือนเดียวกัน เป็นการประหยัดพื้นที่และสะดวกต่อการจัดการ ออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการบำบัดน้ำมูลโคก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และนำนมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปทำปุ๋ยนมชีวภาพ มีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบไวไฟ เช่น อุปกรณ์ติดข้อเท้าแม่โค สำหรับแสดงประวัติ มีการใช้เครื่องรีดนมโคพร้อมชุดวิเคราะห์องค์ประกอบนมแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน สามารถรีดนมและบันทึกปริมาตรน้ำนมและวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมรายตัวได้ทันที นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสะอาดของน้ำนมและสุขอนามัยโค โดยสามารถเลี้ยงโคนมได้ทั้งฝูงประมาณ 50-60 ตัว

กรมสมเด็จพระเทพฯ


 

ข้อมูล : news.ch7.com

ภาพ : matichon.co.th

keyboard_arrow_up