อาหารเสริม

เวลาไหนที่เหมาะสมในการกิน “อาหารเสริม” และกินแบบไหน จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

Alternative Textaccount_circle
อาหารเสริม
อาหารเสริม

ว่ากันว่าเวลาที่เหมาะสมคืทุสิ่ง และนั่นคือเรื่องจริง แม้แต่ในเรื่องการทาน อาหารเสริม โภชนาการ หลายคนโตมากับการทานวิตามินรวมระหว่างอาหารเช้าเป็นประจำ หนึ่งเม็ดต่อวันละครั้ง ทุวันี้ม่ช่รื่องแปลกที่ผู้คนจะลำดับรายการอาหารเสริมในแต่ละวัน และทานร่วมกับน้ำผลไม้รือเมนูปั่นตอนเช้า เดวิด ฮีเบอร์ ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะแพทย์ละผู้ก่ตั้ศูย์โภชนาการมนุย์ห่ง UCLA* ว่าผมได้ทำงานเพื่อให้ความรู้กับุคคลากรด้านสุขภาพและผู้ริโภคเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารเสริม แม้จะมีบทความมากมายไม่รู้จบเกี่ยวกับการทานวิตามิน แต่มีไม่กี่คนที่ข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ช่เพียงสิ่ที่ทาน แต่ยังรวมถึงเวลาที่ควรทานด้วย

อาหารเสริม 4

เวลาไหนที่เหมาะสมในการกิน “อาหารเสริม” และกินแบบไหน จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

มื่อเร็วๆ นี้ การสำรวจลำดับความสำคัด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในกลุ่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 13,000 คน จาก 24 ประเทศโดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นและองค์กรของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า 89% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กำลังพยายามพัฒนาสุขภาพ ร่วมกันกับการทานวิตามินและอาหารเสริมเป็นประจำ แม้ว่า 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามก็บอกว่า อยากรู้ประโยชน์ที่แตกต่างของอาหารเสริมที่มีต่สุขภาพ

อาหารเสริม 3

ทำไม สำคัญกว่า มื่อไหร่

อัดับแรก สิ่งสำคัคืต้องเข้าใจว่า อาหารเสริมเป็ส่วนเติมเต็มอาหาที่มีประโยชน์ แต่ม่ด้มีไว้เพื่อชดเชยอาหารที่ม่มีประโยชน์ บางครั้งคนเราอาจหลอกตัวเองว่า แม้ว่าจะทานอาหารที่ม่ดีต่สุขภาพ เราก็สามารถชดเชยโภชนาการที่หายไปด้วยการทานวิตามินในปริมาณมากได้ โภชนาการที่เหมาะสม คือ สิ่สำคัสำรัสุขภาพที่ดี วิตามินและอาหารเสริมีคุค่าในการรับประกัว่จะได้รับสารอาหารทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ ซึ่งจะยกระดับสารอาหาร ไม่ช่ทดแทนรายการอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละวัน ซึ่งมีปริมาณที่เหมาะสมของโปรตีน ผลไม้ และผัสีต่างๆ

ก่อนที่จะทานวิตามิน สิ่สำคัคืต้องปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวกับเป้าหมาที่ตั้งไว้และรับคำแนะนำ รวมถึงเพื่พิจารณาความเข้กันของอาหารเสริมของคุกับยาที่คุกำลัทานอยู่ ในการให้คำแนะนำ แพทย์จะพิจารณาถึปัจัยด้านอายุ สุขภาพโดยรวม และข้อควรพิจารณาทางการแพทย์อื่นๆ

อาหารเสริม 6

ฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก อาหารเสริมส่วนมากควรทานร่วมกับอาหาร

ควรทานอาหารเสริมตามคำแนะนำบนฉลากเสมอ มาเริ่ต้นกันด้วยข้มูที่จำป็นบางประการ วิตามินและอาหารเสริอื่นๆ มากมายสามารถทานร่วมกับอาหารหรือดื่น้ำตามมากๆ มีหลายเหตุผลสำรับเรื่องนี้ การทานเป็นการเริ่ต้นกระบวนการย่อยอาหารที่ช่วยให้คนเราย่อยสลายอาหารเสริม สำรับบางคนการทานอาหารเสริมในตอนท้ว่างอาจทำห้รู้สึกคลื่นไส้ ตัวการสำคัญบางประการทำห้ระบบย่อยอาหารระคายเคือง ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก แมงกานีส และน้ำมันปลา เนื่องจากผลข้างเคียงด้านการย่ยที่เกิดจากการทานอาหารเสริมเมื่ท้องว่าง บางคนจึงหยุดทานอาหารเสริม และไม่ด้รับโภชนาการสำคัที่ร่างกายต้องการ ทั้งนี้ หลายคนบอกว่รู้สึดีขึ้นเมื่ทานวิตามินพร้อมกับอาหาร

อาหารเสริม 1

ริ่ต้วันของคุณ 

อาหารเสริมมอบสารอาหารที่ไม่มีในมื้ออาหารของคุณ หรือหากมีก็มีน้อย โปรตีมักจะไม่พียงพอในมื้อเช้าและกลางวัน แต่จะมีปริมาณมากเกินไปในอาหารเย็น วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่ต้วัคือ การทานอาหารเสริมโปรตีนในรูปแบบของเมนูปั่นเพื่สุขภาพ โปรตีนไม่เพียงจะให้ลังงานที่จำป็กัร่างกายเท่นั้น แต่ยังมีส่วนสำคัต่อระบบภูมิคุ้กันอีกด้วย เมนูปั่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและโปรตีนบาร์ช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่ต้องการในทุมื้ออาหารและหลังออกกำลังกาย 

อาหารเสริม 7

การเพิ่วิตามินรวมในกิวัตรตอนช้ วิตามินรวมจะมีประสิธิภาพสูสุดเมื่ทานในตอนเริ่ต้นขอวันหรือบริโภคในปริมาณน้อยลงตลอดทั้วัน วิตามิบี กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญและสมอง แต่อาจจะไม่ดีนักสำหรับเวลาพัผ่อนช่วงค่ำรืก่อนนอน ขอแนะนำห้ทานวิตามิบีในตอนเช้าเพื่อกระตุ้นพลังงานในตอนเริ่ต้วัน ตรวจสอบฉลากเพื่ดูว่มีคาเฟอีในอาหารเสริรือไม่ ถ้มีก็อาจกระตุ้นพลังงานที่มีประโยชน์ แต่ย่ทานอาหารเสริมเหล่นั้นใน 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน 

ผู้ที่มีวิตามิดีต่ำ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคกระดูกเปราะ มะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน และอาการเรื้รัอื่นๆ บางชนิด หน้ที่ที่ทราบกัดีของวิตามิดีคือการบำรุงกระดูกให้ข็งแรง ด้วยการเพิ่มการดูซึมแคลเซียมทางลำส้ ระดัวิตามิดีต่ำอาจทำห้การกักเก็บแคลเซียมในกระดูต่ำ เพิ่มความเสี่ยงของการแตกร้าว คู่สารอาหารที่มีประโยชน์ที่คุอาจเพิ่มเข้าไปในรายการวิตามินของคุคืวิตามิดี ที่ช่วยเพิ่มการดูซึมแคลเซียม และวิตามิซี ช่วยเพิ่มการดูซึมเหล็ก 

อาหารเสริม 2

อาหารว่าง มื้อกลางวัน และมื้อเย็

สารอาหารที่ดีที่ทานในมื้อกลางวัน ก่อน และระหว่างออกกำลังกายคือ ลิซีน ที่ช่วยรักษากล้ามเนื้ที่ม่มีไขมัด้วยการหยุดการย่อยสลายของล้ามเนื้อ เมื่อพูถึงกระดูที่ข็งแรง แคลเซียมมีความสำคัต่อความแข็แรงของกระดูก ผลิภัฑ์ที่ช้แคลเซียมมากที่สุดสองอย่างคือ แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมไซเตรท อาหารเสริมแคลเซียมคาร์บอเนตทำะลายได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ป็นกรด และควรทานพร้อมกับมื้ออาหาร เราสามารถทานอาหารเสริมแคลเซียมไซเตรทเวลาใดก็ด้ นื่องจากไม่ต้องการกรดเพื่ทำการละลาย  

น้ำมันปลาจากปลาที่จับได้ในทะเลและอาหารเสริน้ำมันปลา เต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมกา-3 ที่มีประโยชน์ต่ร่างกาย สามารถลดการอักเสบรุนแรงด้วยการพิ่มกรดไขมันโอเมกา-3 ในร่างกายที่ป็นประโยชน์ต่สุภาพของหัวใจ ตา และสมอง และควรทานอาหารเสริน้ำมันปลาก่อนมื้ออาหารทันที เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอาการแน่ท้องอาหารไม่ย่อย

วิตามินเอ ดี อี และเค ที่สามารถละลายในไขมันได้จะดูซึมได้ดียิ่ขึ้น เมื่ทานร่วมกัมื้ออาหารรือของว่างที่มีไขมันอย่างน้อย 1 ช้อนชา (ไขมันประมาณ 5 กรัม) เช่นเดียวกักัวิตามินรวมที่มักจะประกอบด้วยวิตามิที่สามารถละลายได้ในไขมั

วิตามินเอและซี รวมถึงไฟโตนิวเทรียนท์มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้กัน ในฐานะหนึ่งในตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้กัที่ดีที่สุด วิตามิซี กระตุ้นให้ร่างกายร้างแอติบอดีที่ช่วยป้องกัจากการติดเชื้อ การทานวิตามิซีทุกวัมีวามสำคัญเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างหรืกักเก็บวิตามินซีไว้ด้ ส่วนวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ความแข็งแรงของผิวหนัง และเนื้อเยื่อของระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจ

อาหารเสริม 5

จบวันของคุด้วยการพัผ่อนและนอนหลับให้สบาย

จากการสำรวจ ลำดับความสำคัด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การนอนหลับไม่พียงพอคือพฤติกรรที่ม่ดีต่สุขภาพมากที่สุอัดับสามที่ผู้ตอบแบบสอบถามพยายามลิกเพื่พัฒนาสุขภาพ ส่วนหนึ่งของสุขภาพการนอนที่ดีคือการเพิ่มอาหารเสริที่ช่วยให้พัผ่อนจิตใจและร่างกาย แนะนำห้ทานแมกนีเซียมก่อนนอน เนื่องจากช่วยให้นอนหลับเต็อิ่ม ทำห้กระดูกแข็งแรงและช่วยบรรเทาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ งานวิจัยบางชิ้นบ่ชี้ว่า แมกนีเซียมช่วยลดความวิตกกังวลได้ โดยช่วยบำรุร่างกายและจิตใจที่อ่อนล้าเพื่ทำห้นอนหลัลึก สำรับการนอนหลับในเวลากลางคืน เมลาโทนิน คืออาหารเสริที่มีประสิธิภาพที่ช่วยทำห้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ผลการวิจัยบ่ชี้ว่า ผู้ที่ทานอาหารเสริที่มีเมลาโทนิน นอนหลับได้ร็ขึ้น 7 นาทีและมีคุณภาพการนอนโดยรวมดีขึ้น 

สุขภาพที่ดีกี่ยวข้องกักิวัร จำว้ว่ต้องทานอาหารอย่งเหมาะสม นอนหลัพัผ่อนให้พียงพอ และออกกำลังกายมากๆ เป็นประจำ เช่นเดียวกันควรรับประทานอาหารเสริมและกำหนดเวลาไว้ว่าจะทานอาหารเสริมตัวไหนในเวลาเมื่อไหร่ แม้จะดูน่ากลัที่ต้องทานยาเม็ดหรือแคปซูหลายเม็ดพร้อมกัน แต่การเว้นระยะการทานจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่ขึ้ในเวลากลางคืน และพื่สุขภาพที่ดี


ข้อมูล : เดวิด ฮีเบอร์ ประธานสถาบันเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

  • https://www.thehealthy.com/cancer/what-causes-cancer/
  • https://www.thehealthy.com/obesity/weight-gain-medical-care/
  • https://www.thehealthy.com/diabetes/type-2-diabetes/living-with-diabetes/

ภาพ : Pexels 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

8 วิธี “ลดน้ำหนัก” ขณะนอนหลับ ที่ผู้เชี่ยวชาญการันตีว่าได้ผลจริง ไม่เสียสุขภาพ

5 ข้อที่ทำให้เข้าใจ “โรคเบาหวาน” มากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องกินของหวานหรือพันธุกรรม

คุมน้ำหนัก ด้วยสูตร 2 : 1 : 1 แบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วน เพื่อลดพุง ลดโรค

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up