ดีแทค เดินหน้าสร้าง ‘ความเป็นผู้นำในสตรี’ สนับสนุนพนักงานให้เป็น ‘Super Mom Super เมีย’

ดีแทค เผยโครงการเด็ด สร้าง “ความเป็นผู้นำในสตรี” เพื่อชีวิตที่ดีของพนักงาน

ดีแทค กับจำนวนบุคลากรกว่า 4,000 คน โดย 60% ของพนักงานดีแทคเป็นเพศหญิง ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน นโยบายสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัว ตลอดจนการสร้างสมดุลในชีวิต (work-life balance) จึงถือเป็นภารกิจสำคัญ 
พร้อมทั้งได้ยึดถือการดำเนินธุรกิจและสังคม โดยส่งเสริม “ความหลากหลายในที่ทำงาน” (diversity workplace) และการสร้าง “ความเป็นผู้นำในสตรี” (Female leadership) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก โดยปัจจุบัน ดีแทค ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีด้วยกัน 3 โครงการ
1. โครงการลาเพื่อคลอดบุตรใหม่ได้ 6 เดือน (6-month maternity leave)
ดีแทค เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เพิ่มระยะเวลาการลาของพนักงานหญิง เพื่อเตรียมตัวคลอดและพักฟื้นหลังการคลอด ซึ่งเป็นเวลาอันสำคัญยิ่งที่แม่จะได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยผลการวิจัยของโลกพบว่า เด็กแรกเกิดจะได้รับพัฒนาการที่ดีหากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแม่ในช่วง 6 เดือนแรก โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างอัตราปกติให้แก่พนักงานซึ่งลาคลอดตลอดระยะเวลาที่ลาครรภ์หนึ่งไม่เกิน 180 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
นโยบายดังกล่าว จะช่วยในการดึงดูดและพัฒนาพนักงานที่มีความเป็นเลิศให้คงอยู่กับริษัท ตลอดจนส่งเสริมความหลากหลายในการทำงาน  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของบริษัท และความแข็งแรงมั่นคงของสถาบันครอบครัว อันเป็นฐานรากที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติ
2.  โครงการ *1515 SMS ครอบครัวผูกพัน (Best start)
โดยความร่วมมือระหว่างดีแทค องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันรณรงค์ ผลักดัน และเสริมความรู้ ให้พ่อแม่ให้ความใส่ใจด้านพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ที่จะนำไปสู่พัฒนาการอันสำคัญในการที่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยเชื่อว่าการพัฒนาเด็กจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยมีรูปแบบการส่งข้อความสั้น (SMS) เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังหญิงตั้งครรภ์และแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิดถึงสองปีหรือครอบครัว โดยปัจจุบันมียอดผู้สมัคร *1515 รวมทั้งสิ้นกว่า 120,000 ราย
 
3.   โครงการ Safe Internet อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์
จากสถิติโดย Nobullying.com ระบุว่า 80% ของเด็กและเยาวชนไทยเจอภัยคุมคาม ล่อลวง และการกลั่นแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ต (Cyberbully) ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย ดังนั้นดีแทค จึงขอเป็นผู้ให้บริการมือถือและอินเทอร์เน็ตรายแรกที่มุ่งเน้นทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยขาดความยั้งคิด และพร้อมสนับสนุนให้เห็นถึงโอกาสในการใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์และนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ โดยในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งเด็กและเยาวชน รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ด้วย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up