สนช.เตรียมกราบบังคมทูลอัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๑๐

สนช.ประชุมนัดพิเศษ รับทราบมติ ครม. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นพระรัชทายาทไว้แล้ว เตรียมอัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่สืบไป จากนั้น สนช.ทุกคนเปล่งเสียงถวายพระพรพร้อมกันว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” กึกก้องรัฐสภา

วันนี้ (29 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.19 น. ที่อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467  คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกแก่สมาชิกในห้องประชุม ตามที่ประชุม สนช.ทำหน้าที่รัฐสภา ได้รับทราบการแจ้งมติ ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไป ตนจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนไทยสืบไป ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

หลังจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอให้สมาชิกทุกคนยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ โดยสมาชิกทุกคนยืนขึ้นและถวายพระพรพร้อมกันว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!