RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก

RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก…เกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่ Rolex ให้การสนบัสนุนเหล่านักสำรวจภายใต้ แคมเปญ Perpetual Planet Rolex มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในระยะยาวแก่นักสำรวจผู้ตั้งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ในช่วงแรกเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ สะท้อนผ่านรางวัล Rolex Awards for Enterprise รวมทั้งความร่วมมือกับ National Geographic Society และ โครงการ Mission Blue ของ Sylvia Earle

Rolex และ National Geographic ยังมีบทบาทและมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ ด้วย นักวิทยาศาสตร์ของสมาคม National Geographic Society รับหน้าที่เป็น คณะกรรมการตัดสินรางวัล Rolex Awards for Enterprise ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ยังคงมีสืบต่อไป หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินรางวัลประจำปีนี้ คือ Jonathan Baillie เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามมากที่สดุในโลก นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร และหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ National Geographic Society ด้วย

พันธมิตรทั้งสององค์กรมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Sylvia Earle และ James Cameron ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างภาพยนตร์และนักสำรวจ รวมถึง Brian Skerry และ David Doubilet นักถ่ายภาพใต้น้ำ

ทั้งนี้ Rolex ให้การสนับสนนุ National Geographic Explorers Festival มาตั้งแต่ปี 2017 โดยปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายนในกรุงวอชิงตัน ดีซี นิทรรศการนี้ได้ รวมพลเหล่านักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นักอนุรักษ์ นักการศึกษา นักเล่าเรื่อง และ ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการค้นพบ ข้อมูลเชิงลึก และหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะสรรค์สร้าง อนาคตให้ยั่งยืนได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ได้จัดงานมอบรางวัล Rolex National Geographic Explore of the Year Award ในช่วงการประกาศรางวัล National Geographic Awards ประจำปีเทศกาลนี้ด้วย

นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Rolex Awards ได้ นำเสนอโครงการของพวกเขาต่อผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับเชิญให้ลงคะแนนเลือกผู้ที่ สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 5 ท่าน ผลจากการลงคะแนนที่ถือเป็นความลับสุดยอดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ และคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ประจำปี 2019 ทั้งหมด 5 ท่าน โดยประกาศรายนามผู้ชนะรางวัลในพิธีฉลองที่จัดขึน้เป็นพิเศษเมื่อวันที่ 14 มิถนุายนที่ผ่านมา

Praew Recommend

keyboard_arrow_up