นิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”
นิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดแถลงข่าวนิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลากว่า 60 ปี โดยคุณชวลี อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิฯ และคุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

001

002

คุณชวลีได้กล่าวถึงนิทรรศการครั้งนี้  ว่ามีการแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ภาค

ภาคแรกปทุมนิวาสราชปวัตติ แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับวังสระปทุม คือพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อ 65 ปีที่ผ่านมา  และพระราชกิจในหน้าที่สมเด็จพระราชชนนีในการทรงอภิบาลอบรมสมเด็จพระราชโอรส และสมเด็จพระราชธิดา

005

ภาคที่สองสิริวัฒนรัชกรณียกิติเรื่องราวการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

อาทิ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย พระกรณียกิจสำคัญคือ เหตุการณ์การปะทะสู้รบภายในราชอาณาจักรกัมพูชา ทำให้มีชาวกัมพูชาลี้ภัยสงครามเข้ามายังจังหวัดชายแดนไทยเป็นจำนวนมาก และในปี 2522 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงเยี่ยมผู้อพยพลี้ภัยที่จังหวัดตราด  ทันทีที่ทรงได้รับรายงาน  ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชบริพารจัดตั้งศูนย์สภากาชาดโดยด่วนที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด

นอกจากนี้ยังทรงสานศิลป์แผ่นดิน โดยทรงทุ่มเททั้งพระสติปัญญา กำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความสามารถที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตผลงานสร้างอาชีพและรายได้ โดยโปรดเกล้าฯ ตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต อีกทั้งตั้งศูนย์ฝีกศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆ รับสมัครผู้เข้าอบรมโดยพิจารณาจากผู้ขัดสนและมีความจำเป็นก่อน

007

006

008

ภาคที่สามพระคุณพิสิฐสรรพสกล จัดแสดงถึงพระเกียรติยศ พระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการแซ่ซ้องสดุดีจากนานาชาติ โดยการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญากิตติมศักดิ์ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

ภาคที่สี่พระการุณย์ดลสรรพการ แสดงพระมหากรุณาธิคุณต่อมวลมนุษยชาติ ในส่วนของพสกนิกรชาวไทย ได้ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์ การอาชีพ ฯลฯ

003

โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงเนื้อหาของนิทรรศการ ด้วยการใช้แท็ปเล็ต แล้วนำไปสแกน QR Code ก็จะเผยถึงเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละนิทรรศการอย่างละเอียด

นิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เปิดให้เข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 – 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท

เรื่องและภาพ : กิดานันท์ สุดเสน่หา

keyboard_arrow_up