โควิด-19 ระลอกใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานความห่วงใย โควิด-19 ระลอกใหม่

โควิด-19 ระลอกใหม่
โควิด-19 ระลอกใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ระลอกใหม่ ในประเทศไทย ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก จึงพระราชทานพระดำรัสห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธาน ความว่า

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานความห่วงใย โควิด-19 ระลอกใหม่

โควิด-19 ระลอกใหม่

สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆ มาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็ง ขออํานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจ กําลังกาย และกําลังสติปัญญา ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้าย เพื่อนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความสุข ความพอเพียง และความสามัคคี ตลอดปี 2564 นี้

ข้อมูลและภาพ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!