เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พระฉายาลักษณ์น่ารัก ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงร่วมกิจกรรมพื้นบ้านที่อุดรธานี

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยือนบ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อทอดพระเนตรโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ฯจากภาคส่วนต่างๆ และกิจกรรมกลุ่มอาชีพภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ อีกทั้งทอดพระเนตรประเพณีบุญคูณลาน และการแข่งขันตำส้มตำ รวมถึงทรงร่วมกิจกรรมนวดข้าวแบบโบราณ และทรงเปิดยุ้งฉางข้าว
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พระฉายาลักษณ์น่ารัก ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงร่วมกิจกรรมพื้นบ้านที่อุดรธานี

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เกิดขึ้นจากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน และความขาดแคลน ตั้งแต่ปี 2557 โดยทรงริเริ่มโครงการจนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 400 คน จาก 9 หมู่บ้าน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!