ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
ก่อนที่จะถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แพรวดอทคอม จะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องการอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังไปสูพระเมรุมาศตามแบบสมัยโบราณ ซึ่งจะอัญเชิญไปดวยขบวนพระบรมราชอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ จึงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนไทยทุกคน เพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญที่พวกเราชาวไทยจะไม่มีวันลืม จึงหยิบยกข้อมูลจากหนังสือราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กรมศิลปากร ศูนยอมูลขาวสาร สํานักพระราชวัง มาให้เรียนรู้เรื่องริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกัน

พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงทศพิธราชธรรม มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทรงได้รับการยกย่องเป็นสมมติเทพ กล่าวคือ เป็นเทวดาจุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อสวรรคตเท่ากับเป็นการเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพจึงถือเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อน้อมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์สู่สวรรคาลัย โดยอัญเชิญพระบรมโกศทรงพระบรมศพออกจากพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ เคลื่อนสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อัญเชิญพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศ จากนั้นจึงอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตกาธาน แล้วจึงถวายพระเพลิง วันรุ่งขึ้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง


การอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังไปสูพระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศมาสูพระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญไปดวยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกวา ริ้วขบวน” ซึ่งในแตละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจำนวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ไดแก เครื่องสูง พระกลด บังสูรย พัดโบก บังแทรก พุมเงิน พุมทอง จามร พระอภิรุมชุมสาย แวดลอมตามพระราชฐานันดรศักดิ์แหงพระบรมศพหรือพระศพนั้นๆ พรั่งพรอมดวยเครื่องประโคม เชน สังขแตร ปี่ กลองชนะ พรอมสรรพดวยโขลนพลโยธาแหนําตามแซงเสด็จทั้งคูแห คูเคียง เปนจํานวนมาก ซึ่งจะเขาขบวนและเคลื่อนขบวนไปอยางมีระเบียบและสงางาม

 


การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงต้องบูรณะและตกแต่งราชรถ รวมทั้งราชยาน คานหาม ให้พร้อมสำหรับการอัญเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก หนังสือราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กรมศิลปากร/ศูนยอมูลขาวสาร สํานักพระราชวัง/kingrama9.th

keyboard_arrow_up