"อะโครเมกาลี" โรคหายาก

รู้จัก “อะโครเมกาลี” โรคหายาก สามารถใช้สิทธิบัตรทองรักษาได้แล้ว

Alternative Textaccount_circle
"อะโครเมกาลี" โรคหายาก
"อะโครเมกาลี" โรคหายาก

หากเอ่ยถึงโคไจแกนติสซึม (Gigantism) และ อะโคเมกาลี (Acromegaly) เชื่อว่าหลายคนอาจจะไมู่้จัก โค “ไจแกนติสซึมและอะโคเมกาลี” จัดเป็นหนึ่งในโคหายาก (Rare Disease) เนื่องจากมีความชุกของโคต่ำมากในกลุ่มปะชาก เนื่องจากกามีผู้ป่วยจำนวนน้อยมากทำให้กาพัฒนายาเพื่อนำมาใช้ในกาวินิจฉัย บเทา ักษาหือป้องกันโคหายากนี้เกิดขึ้นช้ากว่ากาพัฒนายาสำหบโคที่มีความชุกสูงๆ  ยาที่นำมาใช้ในกากษาโคหายากนี้จึงจัดเป็น “ยากำพ้า” ซึ่งมักจะมีาคาสูงหือยังไม่มีจำหน่ายในปะเทศไทย 

รู้จัก “อะโครเมกาลี” โรคหายาก สามารถใช้สิทธิบัตรทองรักษาได้แล้ว

รู้จัก "อะโครเมกาลี"
รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล

.พญ.เมตตาภณ์ พัฒน์กุล ภาควิชาอายุศาสต์ คณะแพทย์ศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าจากข้อมูละบุว่าในปะเทศสหัฐอเมิกาและยุปมีความชุกของโอะโคเมกาลีะมาณ 50 าย ต่อปะชาก 1 ล้านคน ถือว่าเป็นหนึ่งในโคหายาก สำหับปะเทศไทย แม้ยังไม่มีข้อมูลศึกษาที่ชัดเจนแต่มีกาคาดกาณ์ว่า มีผู้ป่วยโอะโคเมกาลีจำนวน 3,000 คนทั่วปะเทศ

คไจแกนติสซึมและอะโคเมกาลีเป็นกลุ่มอากาของโคที่เกิดจากภาวะที่มีะดับฮอ์โมนเจญเติบโต (Growth hormone) ในเลือดสูงกว่าปกติ ฮอ์โมนเจิญเติบโตนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกาเจิญเติบโตของ่างกาย หากพบฮอ์โมนนี้สูงเกินกว่าปกติในวัยเด็กจะทำให้่างกายมีกาสูงใหญ่กว่าปกติจะเียกว่าโคไจแกนติสซึมหือโคยักษ์ แต่ถ้าหากมีฮอ์โมนสูงกว่าปกติหลังพ้นวัยเจิญเติบโตก็จะเกิดโอะโคเมกาลี ซึ่งผู้ป่วยจะมีกะดูกบางส่วนของ่างกายแผ่ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ อาทิเช่นกะดูกใบหน้า มือและเท้า ทำให้มีูปหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป มีสันคิ้วหนา กามใหญ่ คางยื่น กาสบฟันผิดปกติ และมีมือเท้าใหญ่ขึ้น

สาเหตุโรค อะโครเมกาลี

กาที่มีะดับฮอ์โมนเจิญเติบโตสูงผิดปกตินอกจากจะทำให้างกายสูงใหญ่ ูปหน้าเปลี่ยนแปลง มือเท้าใหญ่ขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของะบบต่างๆ ภายใน่างกายอีกด้วย อาทิเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ลิ้นโตคับปาก หัวใจโต ข้อเสื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลต่ะบบเผาผลาญของ่างกายทำให้มีคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงตามมาได้ ผู้ป่วยที่มีโคไจแกนติสซึอะโคเมกาลี จะมีอัตาเสียชีวิตสูงกว่าปะชากทั่วไปปะมาณ 2-3 เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ควบคุมะดับฮอ์โมนเจญเติบโตไม่ได้ 

สาเหตุโรค อะโครเมกาลี

สาเหตุของโคนี้มักเกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมองเป็นหลักส่วนอากาของโคจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแกเป็นอากาของโคซึ่งเกิดจากภาวะที่มีฮอ์โมนเกิน และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นอากาที่เกิดจากกาที่เนื้องอกไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียง โดยสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะที่มีฮอ์โมนเกิน สังเกตได้จากมือและเท้าที่ใหญ่กว่าปกติจนผู้ป่วยต้องเปลี่ยนขนาดแหวน ขนาดองเท้า กามีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กามใหญ่ คางยื่น จมูกใหญ่ ิมฝีปากหนา ผิวหนังหน้าหยาบขึ้น หือ่างกายที่สูงผิดปกติเป็นต้น  ขณะเดียวกันอาจจะมีหัวใจโต ความดันโลหิตสูง มีโคเบาหวานที่ควบคุมได้ยาก และอากาอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากเนื้องอกบิเวณต่อมใต้สมองไปเบียดอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงบิเวณนั้น เช่น เส้นปะสาทตา เส้นปะสาทที่ควบคุมกาเคลื่อนไหวของลูกตา เส้นปะสาทที่เลี้ยงความู้สึกบิเวณใบหน้า ทำให้มีอากาปวดศีษะ ตามัว เห็นภาพซ้อน หือมีอากาชาบิเวณหน้าผากและโหนกแก้ม        

อะโครเมกาลี (Acromegaly)

คนี้มีอากาที่หลากหลาย ผู้ป่วยบางคนอาจจะมาด้วยอากาปวดศีษะหือมองเห็นผิดปกติ บางคนถึงขั้นเป็นโคเบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หัวใจโตเหนื่อยง่าย บางคนอาจมาเพาะเกิดจากมีคนทัูป่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้แพทย์จะปเมนอากาแสดงที่เข้าได้กับโคนี้ (ซึ่งสามาถดูได้จากภาพ) และกาวจยืนยันว่ามีฮอโมนเจิญเติบโตสูงเกินะดับปกติือไม่ ่วมกับกาวจภาพถ่ายทางังสีเพื่อปเมินก้อนเนื้องอกของต่อมใต้สมอง”     

ปัจจุบันโอะโคเมกาลี ถูกบจุอยู่ในกลุ่มโคหายาก ที่สามาถใช้สิทธิักษาปะกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานหลักปะกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แล้ว ฉะนั้น หากมีอากาสงสัยและคิดว่าจะเป็นโคนี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามสิทธิกากษาได้ เพาะหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้กาักษาทำได้ยากขึ้นและไม่ได้ผลดีเท่าที่คว มีโอกาสที่จะมีโนแงและโคแทกซ้อนเกิดขึ้นได้มาก แต่ถ้าหากผู้ป่วยสามาถตวจพบได้เวและทำกาักษาเพื่อที่จะทำให้ะดับฮอ์โมนของผู้ป่วยใกล้เคียงกับคนปกติก็จะช่วยลดโคแทกซ้อนต่างๆ ลงได้  

อะโครเมกาลี ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มโรคหายาก

กาักษาจะมีเป้าหมายเพื่อควบคุะดับฮอ์โมนเจิญเติบโตในเลือดให้ใกล้เคียงะดับปกติมากที่สุดและกาลดขนาดของก้อนเนื้องอก แนวทางกาักษาแพทย์จะทำกาผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกเป็นลำดับแกถ้าหากไม่มีข้อห้ามของกาผ่าตัด เนื่องจากกาผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ แต่สำหับผู้ป่วยบางายที่เนื้องอกมีขนาดใหญ่หือลุกลามมากซึ่งไม่สามาถผ่าตัดออกให้หมดได้ หือในผู้ป่วยที่ไม่หายขาดหลังกาผ่าตัด แพทย์อาจพิจาณากาักษาด้วยกาฉายแสง หือกาใช้ยาเพื่อลดและควบคุะดับฮอ์โมน หืออาจใช้ทั้งกาฉายแสงควบคู่ไปกับกาให้ยา  


ภาพ Cover : Pexels

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดตราคา ค่าตรวจโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาล

แพทย์เตือน “ฉีดวิตามิน” เข้าหลอดเลือด อันตราย แนะนำ ทาครีมกันแดด หลบแดด

“ตูน บอดี้สแลม” รักษาตัวด่วนกระดูกคอกดทับเส้นประสาท โรคกระดูกคอเสื่อม

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up