แพทย์หญิง ช้องมาศ เลิศสิน (เอ๋)

แพทย์ประจำ AIC Clinic ศูนย์ความงามเฉพาะทางด้านการปรับรูปหน้าของเมืองไทย และเป็นคู่ชีวิตของ นายแพทย์พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ