ยุวแรงงาน & ผู้สูงวัย แรงงาน 2 เจน ต่าง & เจ๋งคนละสไตล์

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แน่นอนว่าในตลาดแรงงานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน คุณเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เล่าให้ฟังถึงแผนการรับมือของกรมการจัดหางาน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

มีงานทำ…ทุกช่วงวัย

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของกรมการจัดหางานก็คือ การส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกคน ซึ่งแรงงานหมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์ต้องการทำงาน

โดยเฉพาะกลุ่มยุวแรงงาน และผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่บริหารจัดการตลาดแรงงานให้มีความสมดุล คือความต้องการของตลาดต้องสมดุลกัน แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากที่อัตราการว่างงานจะเป็นศูนย์ จะยึดหลักที่ว่า อัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าร้อยละ 3 คือสมดุล ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์นี้ เพียงแต่รายได้หรือเงินของแรงงานยังไม่เพียงพอในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานอิสระ รัฐบาลจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือและจัดการในส่วนนี้ เช่น การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น เพื่อให้แรงงานทุกคนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ในทุกๆ ปีสถานการณ์แรงงานไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ จากต้นปีที่ผ่านมาแรงงานเข้ารับการทำงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และไทยมีอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ซึ่งไทยอยู่ใน Top Five ที่อัตราว่างงานต่ำที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีกลุ่มแรงงานที่ตลาดมีความต้องการอยู่มาก นั่นคือ แรงงานที่ไม่มีทักษะ รองลงมาคือ แรงงานที่มีทักษะปานกลาง ขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

ซึ่งหมายความว่าจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก เนื่องจากต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง 

ส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางกำลังค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจึงยังต้องใช้กำลังคนอยู่ ทำให้ปัจจุบันยังมีความต้องการแรงงานที่ไร้ทักษะอยู่ จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3.2 ล้านกว่าคน เนื่องจากคนไทยไม่ค่อยนิยมทำงานลักษณะแบบนี้ 

ยุวแรงงาน

หนึ่งในแรงงานกลุ่มที่มีความสำคัญมากก็คือ ยุวแรงงาน หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในช่วงการศึกษา ที่มีความประสงค์อยากทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ซึ่งน้องๆ ในปัจจุบันมีความต้องการทำงานเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าบางคนครอบครัวอยู่ในฐานะที่ดี แต่ก็ยังอยากทำงานเพื่อหาประสบการณ์ และหาเงินใช้เองโดยไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ซึ่งการทำงานตรงนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จักความอดทน มีระเบียบวินัย เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวในสังคม หารายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวสู่การทำงานจริงในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีมียุวแรงงานที่สนใจสมัครเข้ามาในโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยกรมการจัดการหางานได้ร่วมมือกับครูแนะแนวตามสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 200 แห่ง เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และน้องๆ จะได้ทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ว่าตัวเองมีความถนัดด้านไหน เหมาะสมกับงานประเภทใด ซึ่งทางกรมได้ประสานงานกับสถานประกอบการกว่า 24 แห่ง และหน่วยงานรัฐไม่น้อยกว่า 8 แห่ง โดยยุวแรงงานจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของทุกปี

ผู้สูงวัย…แรงงานรุ่นเก๋า

อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ ทางกรมการจัดหางานจึงมีการจัดทำแผนส่งเสริมการมีงานให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมกว่า 23 หน่วยงาน

เพราะผู้สูงอายุถือเป็นแรงงานที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพราะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงานสูง เชี่ยวชาญในสายงาน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่ากลุ่มผู้สูงวัยจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว แต่หากเจอปัญหาที่ซับซ้อนหรือต้องการที่ปรึกษาในการตัดสินใจ ผู้สูงวัยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีมุมมองที่กว้าง คิดรอบด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาจากตำราไม่ได้ จึงเหมาะสมกับตำแหน่งที่ปรึกษาหรือการวางแผน 

ตั้งแต่เริ่มโครงการมา ผลตอบรับค่อนข้างดีและน่าพอใจ ผู้สูงอายุหลายท่านมีความสุขมากที่ได้กลับมาทำงาน ได้ใช้เวลาทำงานที่รักและถนัด ได้เข้าสังคม และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ทางกรมจึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าทำงานมากขึ้น โดยพิจารณาค่าจ้างตามความเหมาะสม

เพราะกรมการจัดหางานต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!