รู้หรือยัง? ระเบียบขั้นตอนการขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังก็ได้มีประกาศเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และกำหนดการไว้ทุกข์ตลอด 100 วัน โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยามตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. ในแต่ละวัน

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังได้อัพเดตเรื่องขั้นตอนการขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

โดยระเบียบขั้นตอนคือ เข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวัง www.brh.thaigov.net หรือขอตัวอย่างหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) เมื่อเขียนหรือพิมพ์ครบถ้วนแล้ว นำส่งที่สำนักพระราชวัง โดยเปิดให้เลือก 4 ช่องทางดังนี้

  1. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  2. ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0-2280-8708
  3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

เรียน เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  1. ส่งทาง E-mail address: [email protected] โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF

เมื่อผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักพระราชวังจะส่งหนังสือตอบรับและแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพให้ทราบ ก่อนวันและเวลาที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า 15 วัน

 

ตัวอย่างหนังสือการจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

news01


ข้อมูลและภาพ: http://www.brh.thaigov.net

keyboard_arrow_up