เผยบทสวดพร้อมคำแปล คาถาถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สืบเนื่องจากวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ป่ี กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษ

จากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียง พระสวดพระอภิธรรม จากนั้นจึงเสด็จพระราชดําเนินกลับ

เกี่ยวกับบทสวดพิเศษซึ่งเป็น คาถาถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นี้ ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการบันทึกว่าเป็นคาถาที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและแปล

โดยมีใจความดังนี้

ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา

ยถาปิ ปะระมินโท โส ภูมิพะโล มหิสสะโร

สวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

อะธิราชา มะหารัญญา โลกะภาเค มะหิตตะเล

ทัยยานัง เทวะภูโต โข ธะระมาโน ปสังสิโต

สักกะโต ชะนะตาเยวะ สัมมานิโตภิปูชิโต

ทัยยะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ

สัตตะติวัสสะกาเล วะ รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ภูปติง

ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

น กิญจิ ปริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ

ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง

อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ เจตะโส

ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปรายิโก

สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง

ปฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา

ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ

ยา กาจิ กุสลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา

ปะระมินทะมหาราชา ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

________________________________

และนี่คือคำแปล

คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใด ๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย

ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใคร ๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท

บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิต เปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)

บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ

แต่งและแปลโดย : สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถนำไปสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้โดยทั่วกัน

 

ที่มาข้อมูล :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th

 

keyboard_arrow_up