ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดงาน Share for Child รำลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซน

Alternative Textaccount_circle

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 โครงการเพื่อระดมทุนและสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ เป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น รวมถึงเพื่อรำลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซน และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิคุณพุ่มให้สังคมรับรู้ ทำให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสบุคคลออทิสติกและเด็กพิการ ตลอดจนเพื่อรณรงค์การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งเน้นงานด้านการศึกษา เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดไปจนถึงการสร้างอาชีพ โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนตามภูมิภาค เพื่อเป็นเครือข่าย รวม 7 แห่ง จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากฝีมือของบุคคลออทิสติก และทรงมีพระดำรัสแสดงความห่วงใยการประกอบอาชีพของบุคคลออทิสติกที่มีอายุมาก เพื่อเป็นแนวทางให้มูลนิธิคุณพุ่มดำเนินงานสนองพระดำรัสต่อไป

จากนั้นในช่วงสำคัญของงาน Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงออกกำลังกายประกอบเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว และเพลงเต่างอย ร่วมกับเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานและบุคคลออทิสติก อีกทั้งทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มและคณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยตลอด 14 ปี ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก รวมทั้งยังช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการที่ครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษาละ 10,633 ทุน ทุนละ 5,000 บาท


 

ข้อมูลและภาพ : thainews.prd.go.th, To Be Number ONE Fan Club

Praew Recommend

keyboard_arrow_up