สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช… เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 1 ใน 10 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยในปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

จากนั้น เวลา 09.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคาร 100 ปี สธ. และโครงการทำเล่นๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และนิทรรศการโครงการทำเล่นๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อสืบสานและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระปรีชาด้านโภชนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาพื้นที่สังคมไทย

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ต่อมา เวลา 12.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงินจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2559

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังสวนป่าฯ ซึ่งมีพื้นที่ 2 ไร่ สำรวจพบพันธุ์ไม้ 53 ชนิด 150 ต้น มีทั้งไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้ป่ากินได้ ไม้ป่าสมุนไพร และไม้มีค่าหายาก ซึ่งโรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชมาสอนทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุท้องถิ่นตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น ตุ๊กตานักกายกรรมจากก้านใบระกำแห้ง เพื่อเรียนรู้เรื่องความสมดุล, การทำจั๊กจั่นเพื่อสาธิตเรื่องเสียง, การเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบูลย์มาสอนทำพัดจากใบกะพ้อ ทำให้ปัจจุบันนักเรียนมีรายได้จากการทำส่งตามออเดอร์ และภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลวังอ่างสอนสานปลาตะเพียนจากต้นกระจูด

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สุดท้ายโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการตรวจรักษาราษฎร โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 6 คน และมีพระมหากรุณาธิคุณให้ฝึกอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์กระจูดให้แก่แม่ของเด็กหญิงผู้พิการด้วย พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ


 

ข้อมูลและภาพ : news.ch7.com, สำนักงาน กปร.พระราชวงศ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up