พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ชวนเที่ยว ซแรย์ อทิตยา นาของพระองค์ติ๊ด ต้นทางแห่งความพอเพียง

account_circle
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ซแรย์ อทิตยา คือนามที่ พระองค์ติ๊ด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานให้แก่โครงการพิเศษในพระดำริ  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์

ซแรย์ เป็นภาษาเขมร แปลว่า นา ‘ซแรย์ อทิตยา’ จึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘นาของพระองค์ติ๊ด’  โดยพระองค์ทรงตั้งพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายชื่อโครงการซแรย์ อทิตยา ณ โครงการซแรย์ อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ภาพบรรยากาศสบายๆ ที่ ซแรย์ อทิตยา ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอย่างครบวงจร ในจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ต้องบอกว่างดงามเกินบรรยาย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ภายในโรงเรียนชาวนาแห่งนี้ นอกจากจะมีพื้นที่จัดแสดงความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าว, ปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโต และช่วงเวลาการจัดการในการผลิตข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือเป็นฐานการเรียนรู้หลักแล้ว

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ยังมีฐานการเรียนรู้การเกษตรอื่นๆ อีก อาทิ ฐานการเรียนรู้ทรัพยากรดิน การรักษาและการฟื้นฟูดิน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับดินทั้งในเรื่องการตรวจสอบและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกข้าว, ฐานการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์แปลงนาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว ซึ่งพระองค์ติ๊ดได้ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3, ปลานิลแดง และปลาบึก จำนวน 99 ตัว ลงในสระน้ำของโครงการฯ ก่อนหน้านี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พืชพันธ์ไม้ของที่นี่ก็งอกงามไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่เพาะปลูกในพื้นที่ดินอุดมอย่างภาคกลาง ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง รวมทั้งต้นกล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น สร้อยไก่ ,ดาวเรือง, ทานตะวัน, บัวตอง, คอสมอส, ล้วนเป็นพืชผักที่อยูในแผนเพาะปลูก เพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อยจากผลผลิตที่นำมาแปรรูป และสามารถเลือกซื้อพืชผักสวนครัวสดๆ และราคาถูก ได้จากแปลงทดลองของโครงการ โดยพระองค์ติ๊ดได้ประทานสัญลักษณ์ที่พระองค์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองแก่โครงการเกษตรอทิตยาทรนี้ด้วย

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

สัญลักษณ์(โลโก้) จะมีลักษณะเป็นตัวอักษร อ สีม่วง ซึ่งเป็นสิ่งแทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรก บนอักษร อ เบื้องซ้าย มีรูปจั่วสีทอง ซึ่งจั่วเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรือนทางอีสานใต้ (ศูนย์ฯตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์) บนอักษร อ เบื้องขวา มีรูปดวงอาทิตย์สีทองที่เหมือนดอกทานตะวัน แสงอาทิตย์สาดส่องให้ความสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ และดอกทานตะวันเป็นเอกลักษณ์ของงานประจำศูนย์ฯที่จัดขึ้นทุกๆต้นปี เบื้องล่าง เป็นรูปรวงข้าวสีทองที่โอบล้อมตัวอักษร อ ไว้ แสดงถึงข้าวที่เป็นผลผลิตหลักของศูนย์ฯ อีกทั้งยังสื่อถึงจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ภายใต้แนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยมีพระประสงค์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ประดุจดวงอาทิตย์ที่ทอแสงให้ความสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์น้อยใหญ่ได้เจริญงอกงามอย่างอุดมสมบูรณ์

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ในภาพอาจจะมี อาหาร

และนอกจากจะเป็นฐานการเรียนรู้แล้ว ที่นี่ยังมีเนื้อที่อีกร่วมๆ 20 ไร่ ที่กันไว้สร้างอาคารที่พัก ด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าพักได้ใช้บริการแปลงนาทดลอง อีกทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศของท้องทุ่งนา โดยหากมีความประสงค์ที่จะทดลองปักดำนาในแปลงนาก็สามารถร่วมกิจกรรมกับทางโครงการได้

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทิตยา เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมโครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาข้อมูลเรื่องและภาพ : https://www.facebook.com/ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

Praew Recommend

keyboard_arrow_up