ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020 วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รอบวันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมประมูลของรัก & มินิคอนเสิร์ต จาก บาส – คิมม่อน – คอปเตอร์ 

รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน #PraewCharity2020

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***

*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***

*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***

*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***

1 ภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต
2 รุ่งทิวา​ หวังค้ำกลาง
3 มุทิตา เจริญพจน์
4 อารียา พันธุ์โอสถ
5 ชนิภรณ์ บำเรอ
6 อัจฉรา นาคดำ
7 กชกร นพกาศ
8 เดชฤทธิ์ วงษ์มิตร
9 เสาวลักษณ์ แสงพุฒ
10 เสาวภาคย์ หาญผดุงกิจ
11 นฤมล หรคุณ
12 เอกพงศ์ คำเปลว
13 มนาภา อึ้งสำราญ
14 รัตน์เกล้า กัตตเวทีวงศ์
15 Salisa Ratanasang
16 นารียา เทพประสิทธิพงศ์
17 ปฤณดา สุตพรหม
18 ปัญจพงศ์ จัยสิทธิ์
19 ณัฐพร ยะฆะเสม
20 นาย ปฏิภาณ บุญเจริญสุขกุล
21 ภัคธีมา ทรงชัยสงวน
22 ณัฏฐ์ฐนนท์ มาลินันท์
23 อ้อมบุญ บุญธรรม
24 นิด ใจขำ
25 ภูลสิน กลัดภิรมย์
26 ประภาพร ธรรมทศ
27 จุฑามาศสอนดี
28 อติชาติ์  เพชรระนอง
29 นางสาวณัฐนันท์ ท่าข้าม
30 อรญา หาญอุสากิจ
31 ฉลวยลักษณ์ ภู่เนตร
32 ธัญวรรณ วิจารณาสิทธิ์
33 Raweeporn Riurungruang
34 ประติมา สีสัน
35 อุษา​ ติงหวัง​
36 นงลักษณ์ นากบัวแก้ว
37 อมลรดา ลิมป์ประภากุล
38 อาภาภรณ์ คงเจริญ
39 วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย
40 ปราณี พูนโตนด
41 วิรัลยา ห่อไธสง
42 นางสาวนันท์นลิน ตันติงามเกษม
43 ชลลดา มีสุข
44  ปิยนุช เขียวอ่อน
45 พิมพ์ชนก จันทร์ชัย
46 อังศุนิตย์  ปุณณานนท์
47 มาตาวรี ยงกิติรุ่งเรือง
48 วรรณกร บุญมา
49 ศศิกมล โคมี
50 พงษ์พิชา ตู้จินดา
51 นลินี ตรีเดชา
52 ปราณี เรืองอร่าม
53 พันธุ์ผกา เทียมพนัส
54 จินดาพร กิตติธนากร
55 ศิริลักษณ์ ภูนุภา
56 จันจิรา ทรงอธิบาย
57 จารุวรรณ​ มะณีดวง
58 โสธิรส จันทร์เงียบ
59 พันธิภา มีกิจ
60 นุชจรีศรีเฟื่อง
61 ภาวินี นาควิโรจน์
62 วริสา แซ่โง้ว
63 พลอยนภัส แพรกนกนนันท์
64 ฤดูดาว แซ่เจียง
65 Benjaporn leenaowarat
66 บัณฑิตา สอนผา
67 อารียา สำเภาทอง
68 ฐิติชญาน์ ประสาธน์กิจจากร
69 ประมอญ กุมผัน
70 กฤษฎิ์ณชา ปันใจ
71 อัญชลี  วรรณะพิม
72 ณัฐ พันธุ์ทอง
73 วรกาณต์ นาคราช
74 ชลิดา นิธิธราภรณ์
75 กรรทิมา ราศรีทรัพย์
76 สุภชาดา อนุชาติบุตร
77 วีรยา ชื่นเจริญสุข
78 ผุสลินทร์ ใจสว่าง
79 พัณณิตา น้อยบาท
80 ลักษมณ เชื้อไพร
81 สุพัตรา พุ่มราตรี
82 ศิวาพร  กรอบเพ็ชร
83 chalida kongsanit
84 ภาวิณี บุญญรงค์
85 ชรินรัตน์ มีภูคลั่ง
86 เยาวพรรณ กาละนิโย
87 พชรมน กองอรรถ
88 ขวัญเรือน  สีตาล
89 ชวัลนุช บางยี่ขัน
90 จามรัตน์ คำดำ
91 ชุติกาญจน์ สิทธิชัย
92 นางสางนันท์นภัส ตันติงามเกษม
93 วราภรณ์ เปียสุวรรณ
94 พรรษา จันทพร
95 ธนัชพร ผดุงเวียง
96 ฤดี ปานกลาย​
97 นางสาว อนัญญา อุดมศรี
98 ประภัสสร ภักดี
99 ดุษฎี พิทักษ์ชัชวาล
100 มัลลิกา กลั่นทอง

 


ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020

รอบวันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก หยิ่น&วอร์

รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***

*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***

*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***

*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***

1 โสภิตา สืบชาติ
2 กุลธิดา นิ่มสุวรรณ
3 ณัฏฐ์ชนากานต์ มิ่งเชื้อ
4 มาลิษา นาเมืองรักษ์
5 ณัจฉรีย์ เทียมทอง
6 ศิรินทรา ดวงเนตร
7 นฤภร เอี่ยมภักดี
8 คณาวรรณ วงศ์โห้
9 ศิริลักษณ์ บุตรภูมิ
10 พิชกานต์ เศษศรี
11 สุรารักษ์ อ่อนคล้าย
12 รัตติยา ใต้ไธสง
13 ธนันพร มนตรีปรีชาชัย
14 พรเพชร แก้วอ่อน
15 กุลิสรา พรายรักษา
16 พร​พิมล​ วงษ์​ธรรม​
17 สิริรัตน์ ชนะภัย
18 สุชาดา อรุณพิริยะกุล
19 มณีวรรณโกยเก็บ
20 นางสาวอรญา มณฑล
21 นิศามณี จารุมณี
22 สุธาสินี บุญมา
23 วิลาวัลย์ สำราญรื่น
24 พัชรินทร์  เสือทอง
25 จิตรเลขา จันทรศรี
26  ปทิตตา บริรักษ์
27 นพษร ก้อนเครือ
28 จิรารัตน์ จงเชื้อกลาง
29 Parawee Thongnoi
30 นันท์นภัส โรจน์ประสิทธิ์พร
31 ธาณี มานะเสริมวงศ์
32 รัศม์นรี เลิศวัฒนโภคิน
33 จิราพร รักการ
34 สุชานันท์ ทองห้าว
35 ยุพาพรรณ เวสสุวรรณ
36 รวิกานต์ จูฑะลิขิตวงศ์
37 การต์พิชชา อึ้งสิทธิพูนพร
38 น.ส.ชลัทพร ถนอมสุข
39 วริศรา ภักดีศุภผล
40 ปรารถนา สุวรรณรักษ์
41 ชฎาธร วิริยะประเสริฐกุล
42 อริสา ป้อมมาก
43 ขวัญชนก กีรติมาพงศ์
44 กตัญชลี ภัทรสุวรรณ์
45 สิรภัทร สิริโภคยกุล
46 สาริศา ธำรงเกียรติกุล
47 ติณฑลี กองสิน
48 อรอุมา ถนัดเลื่อย
49 กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
50 กัลยา นายี่โก
51 สุพิชฌา กลับคุณ
52 ธนวรรณ จิรเมธีพันธ์
53 นางสาวบุษยา ปัสนานนท์
54 Sirirat Oonchat
55 พัชชา รัตนกู้เกียรติ
56 ลลิตภัทร สุระกุล
57 น.ส.วรรณิศา อาจหาญ
58 สรัญญา อุชาเดช
59 ภิยรัชต์ สุทธิ
60 ธารทิพย์ บุตรแก้ว
61 กมลวรรณ จังสมยา
62 นายณฐภัทร อิสสะรีย์
63 จรัสกร อัศวตั้งตระกูลดี
64 พิมลสิริ ตรีสินธุ์
65 kanokmol Khongwat
66 พรศิริ แซ่ลี้
67 Tanya Kiatboonyarit
68 กนกวรรณ กาญจนเรืองโรจน์
69 พุธิตา กิจจาธิการกุล
70 ระวิวรรณ พัฒนพินัย
71 ปวนิตย์ เหล่าเขตกิจ
72 ธีริศรา จิตรวงษ์ตระกูล
73 อัษฎาวุธ บิ้งเดช
74 สุกานดา รินทราวิไล
75 นภวรรณ กาญจนารักษ์
76 นางสาวศิรประภา ปิ่นเทศ
77 ศิริยากรณ์ รัฐราษฎร์
78 ดวงฤดี  ศิริธน
79 สุรางคนา​ วิชาเย็น
80 ณิชากร ชมภู
81 สุดจิตรา สุดจิตจูล
82 กนกพรรณ แสนไชย
83 ทัศนีย์ พลที
84 ขนิษฐา ทรัพย์พาลี
85 อิงครัตน์ ทรงสิริเมธาวัชร์
86 Supawan Chaimongkol
87 สิริทิพา​กรณ์​ พิศ​นอก​
88 วชิรุณ เตระโกศลพันธ์
89 เทวิกา ปานทอง
90 กัญณมน แสงแก้ว
91 ณัฐณิชา โตบุญ
92 โชติกา แก้วแสงธรรม
93 เวนิส ลังประเสริฐ
94 ฐิติวัลคุ์ พูลนวม
95 บุณยธิดา นาคแสง
96 สิรินดา แทนศิริ
97 ชลลดา วิเศษศรัณย์
98 สุนิสา ภู่โพธิ์เกตุ
99 ฤติมา ฮึงรักษา
100 สุพรรษา​ ชารีผล

 

 


ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020

รอบวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก คริส &สิงโต , ออฟ & กัน , เต & นิว , ไบรท์ & วิน

รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***

*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***

*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***

*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***

1 sirikun saengkla
2 สริญญา บุพพวงศ์
3 Terdsak Roengsamutr
4 ธนิยา ก่อกิจโรจน์
5 ศุภิสรา ศรประสิทธิ์
6 ภัทรสุดา มาศะวิสุทธิ์
7 อาภานันท์ จันทร์แสง
8 พันธ์วลี  สิทธิณรงค์
9 กัญญาณี คงเกษม
10 สุภานันท์ เตียวมณี
11 หทัยชนก คาวะนา
12 ชัญญานุช ศุภกำเนิด
13 พรวิภา  ถายา
14 เมธาพร ใจสุทธิ
15 Nadda Sangkitikomol
16 ศุภวรรณ คุ้มพิทักษ์
17 Chanchanok Nakayon
18 สุภทัต บุพพวงศ์
19 ธมลวรรณ กานต์กิตติธร
20  กนกวรรณ แซ่ปึง
21  น.ส.ณัฏฐา จิติวัฒนากุล
22 ชัญญาลักษณ์ จิรายุเพ็ญสกุล
23 สิรินี ศรีประพัฒนาวงศ์
24 ดวงฤดี  ศิริธน
25 นส.ชนม์ชนก​ ชุ่มชูจันท์
26 ภาราดา ขมวินัส
27 รัชพร วณิช​วงศา
28 กิติศักดิ์​ใจ​แก้​วทิ​
29 นาถธิดา อาจอำนวย
30 ศิรินันท์  ดวงคำ
31 ณัฐพงศ์ พุทธสะแสง
32 อัลิปรียา วิเลปนะ
33 พัตชรัตน์ ศิริภิญโญสโมสร
34 สุทธิ​วรรณ​ วรรณ​พนม​
35 เสาวรีย์ ศรีสวัสดิ์
36 ธีรวัฒน์ อ่อนอารีย์
37 สุชญา ก่อเกียรติวิศิษฎ์
38 พิชญา อ้ายจันทึก
39 Samonporn Vaneesorn
40 กฤตเมธ รุ่งโรจน์
41 กมลรัตน์ ไตรทิพย์ศิริกุล
42 นภัสสรณ์ ยิ่งศิริชัยยศ
43 Thanvarat Chayanopparat​
44 ธีรัทยา ตั้งศิริ
45 อรพรรณ ภารสุคนธ์
46 ณิชาพร ไชยนรินทร์
47 ปณิตา สารภี
48 นิดา นพประไพ
49 ชญานุช สุบิน
50 Bongkotporn penphaen
51 วิลาวัลย์ แสนทองแก้ว
52 ธนิศา จันทิมา
53 นันทนัช เทพบัญชาพร
54 แพรพิชญ์ แก้วทิพย์
55 อัญชลี นาคกร
56 วิลาสินี รอดกรุด
57 Kultida Salakkam
58 ชัญญานุช น้อยดี
59 ศิริสุข ลิ้มชนะกุล
60 ฐิตินันท์ ชื่นสงวน
61 สุชานรี  พุฒตาล
62 แทนรัก แสนสุข
63 ณัฐสิมา รถทอง
64 อรฤดี เจียมรัตนะประทีป
65 Kotchakorn  Naparungsri
66 กรชนก แซ่เอี้ยว
67 DUANGPORN KLOMRUTHAI
68 สุดารัตน์ อินนุรักษ์
69 อริสรา สีผึ้ง
70 พันทิพา สันติถาวรยิ่ง
71 ธัญญ์ฐิตา วิริยะสหกิจ
72 เกสราพร พากเพียรกิจ​
73 นันท์นภัส ภิรมย์ไกรภักดิ์
74 ณัฐกานต์ ทนหนองแวง
75 วีรวรรณ เผ่าผาง
76 ณัฐพร ปั้นทอง
77 ดนุพล พรหมถนอม
78 ทักษพร เสนีย์โกศล
79 นางสาวจิรนันท์ กิตติสิรานนท์
80 สุภาพร ทรงปัญญา
81 ภัทร โตจิตต์
82 นงลักษณ์ เสริมใหม่
83 ณัฐณี ชีวรุโณทัย
84 ปรัชญา มงมาตร
85 พิชญา กิจเปรื่อง
86 กมลชนก ทองนาค
87 อันนา เรืองสุวรรณ
88 ปุญญวา มโนมัยพิบูลย์
89  สุรัสวดี ญาณจรูญ
90 นายปรีชากร เกตุแสนวงษ์
91 พิชญาภา ขุนนามวงศ์
92 รพีพรรณ เหลืองธาดา
93 แคทลียา ศรีบุญวงศ์
94 Jaruwan suraporn
95 อนงค์รัตน์ อิทธิเมธีวุฒิ
96 นิรัตศัย แสงสุวรรณ
97 วรรษนันท์ วิไลศักดิ์ทิพากร
98 ซอฟูรียะ เจ๊ะนิมะ
99 กานต์ธิดา โพธิ์ชัย
100 อุรัสยา ปุณณะภุม

 


ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020

รอบวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก มิว & กลัฟ

รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน) 

*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***

*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***

*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***

*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***

1 ขวัญฤดี สังข์ชุม
2 สุจิตรา สังขวัตร
3 ดารณี ศิริเกษมศักดิ์
4 นวินดา เผ่าพันธ์
5 เมธิณี ธงสันเทียะ
6 พรรณปพร ลิ่มเงิน
7 ชลิดา พรมเพ็ง
8 รุจิรา เลิศศศิภากร
9 ปารมี ตะกุด
10 อรพรรณ แซ่ตั้ง
11 เกวลี จิตแปลง
12 อัจฉรา อัชฌากร
13 ชัญญานุช พิชัยสวัสดิ์
14 Kanrawee Kleebkaew
15 มนัสนันท์ นวกฤษ
16 สุชนิตา เกลียวศิริกุล
17 เปมิกา อ่วมภูมิ
18 วาสนา จ้อยสีเกต
19 chanakarn inoon
20 เกศินี ศรีสุรพล
21 รุ่งฤดี ปลื้มเกษร
22 สุรีรัตน์​ แก้วใส
23 pimrachaya pimrat
24 Kanitta Raknam
25 นฤมล เกษรสร้อย
26 สุทธภา เฆมมานะ
27 อัญจิดา เพิ่มภัทรพร
28 ปัญจมา ไชยมงคล
29 กฤติยาพร เมฆสุวรรณ
30 พิมพ์กัญจน์ ยศปัญญา
31 ลภัสนันท์ ศรีบรรพตพัฒนะ
32 น.ส.อริสา เพ็ญพันธุ์
33 Chayamon Kanchanapongsavet
34 ธนวรรณ ราชนิวงศ์
35 ธัญชนก จิตรหาญ
36 น.ส.ภัคญาดา  ขำขาว
37 พิชฌาพร แก้วสันแสน
38 กรรณิกา ทรัพย์มาก
39 ตวงพร สิงห์โต
40 อรอนงค์ อรัญยถาวร
41 ธมลวรรณ สุภาพพูล
42 สุธาวัลย์ ดวงมาลา
43 กชกร โกมุทธพงษ์
44 น.ส.หทัย​เทพ​ ชลชีพ
45 ชนกชนม์ สายน้ำผึ้ง
46 จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
47 Puncharat Rukkid
48 กฤตเมธ รุ่งโรจน์
49 สุดารัตน์ อารีย์ชาติ
50 สมใจ คุ้มบ้าน
51 จิณห์​จุฑา​ บัวแต่ง
52 ลลิตา นรชาญ
53 สุชัญญา กาญจนพันธ์
54 รัชพร วณิช​วงศา
55 ธัญญา เกียรติบุญญาฤทธิ์
56 vassana somboonkongsak
57 Kamonthita Phetphao
58 Sarunya Kumjaroen
59 ศุภวรรณ มั่งมี
60 อมรรัตน์ ตรัยรัตน์
61 โชติชนิต ญาติพิมล
62 มัสลัน หลีเยาว์
63 ชนัญญา อินสว่าง
64 ภูมรินทร์ เสือคล้าย
65 อุบล หงษ์มั่ง
66 Noramon Mahattanawat
67 ชนิภา เอี้ยวน้าว
68 Cattleya Bubang
69 Nattakarn Wanichphaijit
70 ปิยวรรณ สำเนียงล้ำ
71 นภัส​ ศรีสงคราม​
72 เกศแก้ว สุภโรจนีย์
73 ไพรรินทร์ อินทรลุน
74 พิชามญชุ์ โรจน์ธนินธร
75 นันทน์พิชชา ไชยวาน
76 นางสาว เปมิกา โรจนรัตน์
77 วรรัตน์ จารุมงคล
78 ศศิธร อิงนิวัฒน์
79 นงลักษณ์ ทองฤทธิ์
80 ปิยภรณ์ มงคลกิจธรรม
81 วีรวัลย์  บุปผาพิบูลย์
82 Sukanya Promtun
83 กันต์ธร อติวงศ์วรรณา
84 ณัฐกานต์ พันราตรี
85 สุนิษา  ชื่นแช่ม
86 นฏวรรณ ผาติเวทย์
87 อภิญญา สุวรรณบล
88 เมธาพร พรณรงค์
89 ดารารัตน์ จงเกษกรณ์
90 กัญญาภัค ผลพยุง
91 น.ส.บุศรินทร์​ ญาติภัตร์
92 ภัทรนันท์ สืบฤกษ์
93 วรัญญา เรืองดิษฐ์
94 พัชราภรณ์ โพธิ์ทอง
95 กนกอร ไชยโรจน์
96 วนิชรา ทองบุญรอด
97 ชนิดา กลัดสมบูรณ์
98 ธัญญาเรศ กันเงิน
99 นงลักษณ์ สมสมัย
100 กิ่งชญา วรรธะมานี

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!