ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระกรณียกิจด้านสังคมใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

Alternative Textaccount_circle
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ไม่ว่าคนที่ติดตามการเลือกตั้งมาโดยตลอดหรือเพิ่งมาติดตาม วันนี้ก็คงทราบแล้วว่า มีข่าวใหญ่ในวงการเลือกตั้ง เมื่อ “พรรคไทยรักษาชาติ” ได้เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้

โดยในการรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำพระกรณียกิจด้านสังคมและการช่วยเหลือราษฎร
“พระบิดาทรงประสบความสำเร็จในการทำงาน พอได้เห็นก็รู้สึกประทับใจในการทำงานของท่าน เหมือนได้ความคิดได้แรงบัลดาลใจในการทำงาน ไม่ว่างานอะไรเราต้องทุ่มเททุกๆ อย่างของเรา และท่านรับสั่งว่าตอนนี้ท่านพระอายุเยอะแล้ว จะไปทำงานกับเด็กๆ พวกเขาคงไม่ฟังแล้ว ดังนั้นก็ให้ลูกๆ ทำดีกว่า”

ทั้งนี้แรงบัลดาลใจที่ทำให้พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งวันนี้ “แพรวดอทคอม” ขอยกตัวอย่าง 5 มูลนิธิมาให้ได้รับทราบกันค่ะ

1. มูลนิธิชีวิตสดใส : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยทรงตั้งมูลนิธิชีวิตสดใส เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว จึงทรงพระกรุณากำเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา, ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล เอกชน และองค์การการกุศลอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน, ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้, ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน, ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิชีวิตสดใส

2. มูลนิธิ Miracle of life : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งกองประสานโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life Coordination Division) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในขณะนั้น เป็นผู้อำนวยการโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” การจัดตั้งกองประสานโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน้อมนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาส และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจของตน ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการแบ่งปัน การให้ และการเสียสละ เกิดจิตอาสาขึ้นทั่วประเทศ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

3. มูลนิธิอุบลรัตน์ฯ :  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2535 โดยทุนเริ่มต้นมูลนิธิฯได้นำมาก่อตั้งโรงเรียนประจำชื่อ “โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์” ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระยะแรกมีการเรียนการสอน 3 ชั้น คือ ม.1-ม.3 ปัจจุบันรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 600 คน ต่อมาได้ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กที่ติดเชื้อไวรัส HIV จากครรภ์มารดาคือ บ้านมิตราทร บ้านนี้ตั้งอยู่บนที่ดินบนเนินเขาด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน เดินไปมาหากันได้

4. มูลนิธิคุณพุ่ม : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียน ก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรอง เป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

5. TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำริให้มีและทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ ตามพระปณิธาน “ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” มุ่งหมายให้เยาชนใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมอันเปิดโอกาสให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” ซึ่งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ ของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มากถึง 31 ล้านคน หรือครึ่งประเทศ นอกจากนี้ ยังทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทั่วประเทศ และเสด็จมาเยี่ยมชมและประทานรางวัลในการประกวดของชมรมทูบีนัมเบอร์วันและงานรวมพลคนทูบีครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานประชุมเยาวชนโลก (World Youth Conference) ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโก โดยเม็กซิโกให้ความสนใจโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และให้การยกย่องว่า เป็นต้นแบบในการป้องกันเยาวชนติดยาเสพติดเป็นผลสำเร็จ และต่างชื่นชมในความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ของพระองค์อีกด้วย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายร้อยโครงการที่พระองค์ทรงดูแลด้วย


 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up