ประวัติและเส้นทางเกียรติยศ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” สตรีตำแหน่งเจ้าคุณพระ ท่านที่สองของไทย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ในโอกาสนี้ แพรวดอทคอม จึงขอนำเสนอประวัติและเส้นทางเกียรติยศของ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ซึ่งนับเป็นสตรีท่านที่สองของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในตำแหน่ง “เจ้าคุณพระ” หรือ “Royal Noble Consort” ตำแหน่งพระสนมเอกขั้นหนึ่ง สูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา โดยตำแหน่งนี้มีการสถาปนาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2464 ในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือเมื่อ 98 ปีก่อน คือ “เจ้าคุณพระประยุรวงศ์” พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น “เจ้าคุณจอมมารดาแพ” และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศษให้ออกนามว่า “เจ้าคุณพระประยุรวงศ์”

เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

นอกจากนี้ หนังสือ คำราชาศัพท์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า “เจ้าคุณพระ” ไว้คือ “ภรรยาของพระมหากษัตริย์ ที่มิได้เป็นเจ้านาย ซึ่งมีลูกชายหรือลูกสาว”

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” มีนามเดิมว่า “นิรมล อุ่นพรม” ต่อมาเป็น “ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน จากนั้นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทำงานเป็นพยาบาล ประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล

สำหรับเส้นทางเกียรติยศของ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ในการเข้ารับราชการ ถวายงานฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดังนี้

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (วาระตุลาคม 2551) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิรมล อุ่นพรม เป็นร้อยตรีหญิง

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 (วาระเมษายน 2554) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดย ว่าที่ร้อยโทหญิง นิรมล อุ่นพรม เป็นร้อยโทหญิง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ และการพระราชกุศล กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดย ร้อยโทหญิง นิรมล อุ่นพรม ตําแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดลกองทัพบก ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจําราชสํานัก โครงการในพระองค์ และการพระราชกุศล กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สํานักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะราย โดย ร้อยโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงตําแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจําราชสํานัก โครงการในพระองค์และการพระราชกุศล กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (วาระตุลาคม 2558) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดย ว่าที่พันตรีหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารให้แก่ ว่าที่พันโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตําแหน่งประจําหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ขณะดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และต่อเนื่องไปยังพระเมรุมาศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 รวมถึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก (พิเศษ) หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเข็มราชวัลลภทองคำลงยา แก่ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

พระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถอดฐานันดรศักด์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


 

ภาพ : เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”

Praew Recommend

keyboard_arrow_up