พระจริยวัตรอ่อนน้อมงดงาม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงกราบพระบรมวงศานุวงศ์

account_circle
event

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นพระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยในช่วงบ่าย (เวลา 16.00 น. โดยประมาณ) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีจุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารตามเสด็จ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ร่วมในพระราชพิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ในช่วงก่อนเริ่มพระราชพิธี และช่วงท้ายของพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ซึ่งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทรงอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งนับว่าเป็นพระจริยวัตรที่งดงามอย่างยิ่ง

อีกทั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงอ่อนน้อม โดยเสด็จลงจากพระเก้าอี้ และทรงก้มกราบพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขณะทรงเข้ารับพระราชทานพระฐานันดรศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Praew Recommend

keyboard_arrow_up