RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก

RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก…เกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่ Rolex ให้การสนบัสนุนเหล่านักสำรวจภายใต้ แคมเปญ Perpetual Planet Rolex มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในระยะยาวแก่นักสำรวจผู้ตั้งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม