RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก

RolexจับมือNational Geographic Society สำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อการปกป้องโลก…เกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่ Rolex ให้การสนบัสนุนเหล่านักสำรวจภายใต้ แคมเปญ Perpetual Planet Rolex มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในระยะยาวแก่นักสำรวจผู้ตั้งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ลาแมร์(La Mer) สานต่อกิจกรรมพิทักษ์ทะเล

ลาแมร์(La Mer) จัดงานฉลองวันมหาสมุทรโลก “World Oceans Day 2012” ประกาศเจตนารมย์ในการร่วมอนุรักษ์ทะเลกับองค์กรโอเชียน่ามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!