ห้ามพลาด! 4ชุมชน “ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน”

พื้นที่ ๔ ชุมชน ใน4 จังหวัดในโครงการ“ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”ถูกการพัฒนาทรัพยากรปรับปรุงให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบของ Local Experience นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)เสด็จขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงงานหนักในการสร้าง“ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อย่างมากมายมหาศาล เพื่อให้สมกับการเป็น “พ่อของแผ่นดิน” และไม่มีการทรงงานใดตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ๗๐ ปี ที่พระองค์ไม่ทรงทำเพื่อชาวไทย ประชาชนชาวไทยเปรียบเสมือนดวงใจของพ่อดังนั้นความสุข และความเป็นอยู่ของราษฎรจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ อันเห็นได้จากแนวพระราชดำริที่มี“คน” เป็นศูนย์กลางทรงในการแก้ไขปัญหาและจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ว่า “ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สร้างโครงการ“ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”โดยน้อมนำปรัชญาและหลักคิดของการทรงงานมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการน้อมนำหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน […]

keyboard_arrow_up