“ประชาชนต้องปลอดภัยทั่วถึงเสมอกัน” พระราชดำรัสอันทรงห่วงใยของ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ความสุขของประชาชนคือจุดมุ่งหมาย ความทุกข์องประชาชนคือสิ่งที่ต้องแก้ไข และต้องทำอย่าเท่าเทียมทั่วถึงเสมอกัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ทรงตระหนักว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือด้านสุขภาพ พระองค์จึงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยความมุ่งมั่นเฉกเช่นเดียวกับงานด้านอื่นๆ ที่ทรงตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นที่ทราบกันดีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง และทรงปฏิบัติมายาวนานตั้งแต่ก่อนทรงราชย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การบิน การศึกษา การต่างประเทศ และศาสนา แต่สายพระเนตรของพระองค์ก็มิเคยมองข้ามกับเรื่องพื้นฐานอย่างด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติเช่นกัน

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลได้มีดำริจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดารกว่า 20 แห่ง เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระองค์ อีกทั้งเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยด้วย ซึ่งพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จไปวางศิลาฤกษ์ ทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่ง และเสด็จไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นทำให้ได้เห็นปัญหาความยากไร้ ความทุกข์ของชาวบ้านมากมาย จนกระทั่งทรงมีพระราชดำรัส ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ว่า

“ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลนี้กำเนิดจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนทุกแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

นอกจากนี้ยังสนพระราชหฤทัยและห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งอย่างมาก จากพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ว่า

“เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่อันตรายต่อมนุษย์อย่างยิ่ง และอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ก็ยังไม่มีท่าทีจะลดลง ไม่ว่าในประเทศที่เจริญแล้ว หรือประเทศกำลังพัฒนา จึงเป็นการแน่นอนว่ามะเร็งนั้น ไม่แต่จะเป็นโรคร้ายทำลายชีวิตมนุษย์ หากยังเป็นตัวการทำลายความสุขความเจริญทุกสิ่งของมนุษยชาติพร้อมกันไปด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศทั้งหลาย จะร่วมมือกันปกป้องและลดอัตราการเกิดโรคนี้ลงได้”

 

ข้อมูล: นิตยสารแพรว ฉบับที่ 896 วันที่ 25 ธันวาคม 2559

ภาพ : [email protected]

 

keyboard_arrow_up